Освітня програма комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №106 комбінованого типу Харківської міської ради" на 2020/2021 навчальний рік

У закладі дошкільної освіти групи раннього віку працюють за програмою розвитку для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

/Files/images/-5-638.jpg

Групи молодшого, середнього та старшого дошкільного віку працюють за освітньою програмою «Впевнений старт».

/Files/images/13234996_1920.jpg

Освітня діяльність в закладі освіти у 2020/2021 навчальному році організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки: «Організація роботи вдошкільних навчальних закладах улітній період» (від 16.03.2012 №1/9‑198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи вдошкільних навчальних закладах улітній період»(від 28.05.2012 №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи змузичного виховання дітей удошкільних навчальних закладах» (від02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи вдошкільних навчальних закладах» (від02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання удошкільних навчальних закладах» (від25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти збатьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної тапочаткової освіти» (від 19.04.2018 №1/9‑249), «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» (від 02.07.2019 № 1/9-419), «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти інауки України для використання узакладах освіти у2019/2020 навчальному році» ( від 10.06.2019 №1/9-365), «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» ( від12.10.2015 №1/9-487), «Щодо організації інклюзивного навчання узакладах освіти у2019/2020н.р»(від 26.06.2019 №1/9-409), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.
Заклад дошкільної освіти №106 здійснює освітній процес у 2020/2021 навчальному році за такими пріоритетними напрямами: - гуманітарним, - фізкультурно-оздоровчим. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 108 днів: літні – 66 календарних днів з 1 червня по 31 серпня, осінні – 5 календарних днів з 28 жовтня по 03 листопада, зимові – 23 календарних дні з 21 грудня по 12 січня,ї додаткові канікули - 7 календарних днів з 13січня по 19 січня, весняні – 7 календарних днів з 23 березня по 29 березня. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.
У закладі освіти встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 7.00 до 19.00.
Враховуючи підсумки освітньої діяльності за минулий навчальний рік педагогічний колектив закладу дошкільної освіти продовжує спрямовувати свою діяльність на вирішення методичної теми: «Формування життєвої компетентності дошкільника засобами ігрової діяльності».
У закладі дошкільної освіти функціонує 6 груп: 2 перших молодших групи (від 2 до 3 років),
Заклад реалізує різні форми охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону: групи повного дня, короткотривалого перебування, соціально-педагогічного патронату, забезпечує роботу консультаційного центру, а також є опорним закладом в місті з питань Цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.
Мета освітньої програми- реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.
Завдання програми- сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу
Структура програми -визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

Види діяльності

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми лініями: «Ознайомлення із соціумом», «Ознайомлення з природним довкіллям», «Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо), «Сенсорний розвиток», «Логіко-математичний розвиток», «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування», «Здоров’я та фізичний розвиток». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

Базовий компонент дошкільної освіти затверджено наказом МОНМСУ № 615 від 22.05.2012 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)”

Інваріантна складова освітні лінії:
"Особистість дитини”
"Дитина в соціумі”
"Дитина в природному довкіллі”
"Дитина в світі культури"
"Гра дитини”
"Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”
"Мовлення дитини”

Засади нового Базового компонента

Визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості;
Збереження дитячої субкультури;
Створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;
Пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з підготовкою до майбутнього етапу життя;

Засади нового Базового компонента:

Повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника;
Компетентнісний підхід до розвитку особистості , збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованість бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;

Засади нового Базового компонента:

Надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування уміння узгоджувати особисті інтереси з колективними;
Формування цілісної картини світу, основ світогляду

Освітня лінія "Особистість дитини” передбачає:

Формування позитивного образу "Я”,створення бази особистісної культури дитини,її активної життєдіяльності;
Виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь,культурно-гігієнічних,оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності

Освітня лінія"Дитина в соціумі”передбачає:

Формування навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись в світі людських взаємин, готовності співпереживати і співчувати іншим

Зміст освітньої лінії"Дитина в природному довкіллі”:

Містить доступні дитині уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля

Зміст освітньої лінії"Дитина в світі культури”:

Формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок , самостійності , культури та безпеки праці

Зміст освітньої лінії "Гра дитини":

Розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності , ініціативності, організованості і ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому

Зміст освітньої лінії"Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі”:

Передбачає сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень , еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об'єктів довколишнього світу;
Спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях

Зміст освітньої лінії "Мовлення дитини”

Засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях

Форми організації освітнього процесу

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.
Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:
- у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;
- у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;
- у середній групі –20 хвилин;
- у старшій групі –25 хвилин.
Кiлькiсть переглядiв: 188